Ekologické poradenství

Nebo-li ekologické řešení problémů s vyprodukovanými odpady. Služba je k dispozici všem, kteří potřebují v rámci své činnosti poradit v oblasti životního prostředí a s tím spojených legislativních požadavků.

Náplň služby

 • rady, kterak odpady zařadit pod katalogová čísla

 • rady, jak správně odpady třídit v místě jejich vzniku

 • rady, jak s odpady správně nakládat dle podmínek platné legislativy

 • rady, jak produkci odpadů evidovat

Výhody služby

 • konzultační činnost při řešení problematiky odpadového hospodářství a provedení kontroly stavu odpadového hospodářství ve Vaší společnosti

 • nastavení podmínek a prostředků pro bezpečné nakládání s odpady

 • vypracování nebo doplnění dokumentace, týkající se ŽP

 • zastupování firmy při styku se státní správou

 • jednání s orgány státní správy, zastupování firmy při kontrole státní správy a z toho plynoucí předpoklad nižšího rizika možných postihů

 • pomoc se správným nakládáním s jednotlivými druhy odpadů

Vypracujeme pro Vás

 • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok
 • zpracování souhrnné roční evidence vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší
 • zpracování provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání nebo odstraňování odpadů, zpracování žádosti k povolení sběru odpadů
 • zpracování havarijního plánu pro případ úniku látek závadných vodám
 • zavedení systému evidence odpadů
 • dodání štítků odpadů (označení sběrných prostředků)
 • dodání identifikačního listu nebezpečného odpadu
 • a další…

Se službou ekologické poradenství souvisí řada odborných studií a dokumentace, které je možno dle požadavků zákazníků zprostředkovat a na přání zákazníků zajistit. Patří sem např.:

 • odborné posudky
 • odběr vzorků
 • analýza odpadů v akreditované laboratoři
 • zkoušku nepropustnosti jímek
 • čištění kanalizací, potrubních systémů a dešťových svodů
 • mytí předmětů a technologických celků tlakovou vodou
 • měření kvality ovzduší
 • rozbory vod, odpadních vod a odpadů
 • čištění a revizi tukových lapolů a odlučovačů ropných látek
EKOLOG – Ing. Martina Pavlíčková
Telefon +420 572 419 728
Mobil +420 724 418 503
E-mail ekologie@recgroup.cz