Firma NEOMA Recycling a chráněná dílna Modrý kvítek se od začátku letošního roku staly členy skupiny REC Group. Ta nyní sdružuje celkem sedm dceřiných společností zabývajících se komplexním řešením služeb v oboru likvidace odpadů a jejich zpracování, demolice, rekultivace, ekologického poradenství, vzdělávání a dalších služeb. Hlavní náplní firmy NEOMA Recycling je sběr, svoz, separace a částečná recyklace odpadních plastů.

 

Společnost vyvíjí dvojí činnost. Předně je to zaměření na recyklaci odpadu, která spočívá ve sběru a svozu odpadních plastů a jejich úpravě lisováním a drcením. Lisované balíky produkuje z tzv. měkkých plastů, jako jsou fólie, PET lahve, vázací pásky a big bagy. Úprava drcením se aplikuje na tvrdé plasty, které z větší části pochází z průmyslové oblasti a jejichž spektrum je velice široké. Především jsou to však polymery označované jako HDPE, PP, PA, ABS, PC, PS a další. Drcení probíhá na rychloběžných nožových mlýnech a produktem je drť o různé frakci, kterou prodáváme jako základní regenerát pro další zpracování nebo výrobu. Další činností je výroba a prodej obalového materiálu na míru. Jedná se například o sáčky, pytle a návleky z jednoduché, ale i bublinkové fólie, dále různé přířezy pro fixaci a balení zboží z papíru, polyethylenové pěny, antikorozního papíru a podobně. Recyklované plasty pak následně putují ke konečným zpracovatelům (vstřiko-lisovny) nebo k další materiálové recyklaci (regranulaci, aglomeraci).

 

„Našimi partnery jsou výkupny technických služeb nebo sběrných surovin na straně dodavatele. Představují partnery ve smyslu dodávek vytříděných plastů z komunální sféry, které dále zpracováváme. Stálými dodavateli jsou rovněž různé sklady, obchody, výrobní podniky, reklamní agentury a jiné. Zkrátka zařízení, kde lze očekávat nějakou produkci odpadních plastů. Řadu let se již také věnujeme sběru uzávěrů od PET lahví ve školách a školkách,“ uvádí výkonný ředitel NEOMA Recycling, Vladimír Hofman.

 

Historie společnosti NEOMA Recycling

Svou činností firma navázala na koncepci ze začátku 90. let, kdy fungovala ještě pod jménem NEOMA Velehrad – vznikla v roce 1991 na Velehradě. Jejími zakladateli se stali páni Buchtíci, otec a jeho dva synové, kteří spolu vytvořili sdružení živnostníků. První činnost byla založena na výrobě a dodávkách květinových obalů z PP fólie, ale i dalších specifických obalových materiálů. Odsud pochází také název firmy NEOMA – netradiční obalové materiály. V polovině 90. let byl k činnosti přibrán ještě svoz fólie, která byla lisována v pronajmutých prostorách. Založení společnosti s ručením omezeným se datuje do roku 2001. Ve funkci jednatele nejprve působil pan Josef Buchtík. V roce 2003 převzal tento post pan Božislav Buchtík, který úspěšně přivedl Neomu do dnešní podoby. Mimo rozvoje výrobních zařízení a budov byla např. v roce 2012 připojena střešní fotovoltaická elektrárna o výkonu necelých 100 kW, dokončeno parkoviště a příjezdová komunikace před budovou a vozový park se rozrostl na sedm dodávkových vozidel využívaných pro přepravu materiálu i odpadu. Recyklační kruh uzavírá nový výrobek z regranulátu Co se týče množství zpracovávaného materiálu, ročně projde výrobou přibližně 2000 tun, to znamená, že odpad je dotříděn a zalisován nebo uveden do podoby drtě. K tomu je však nutné připočíst obchodování s odpady a regranuláty, celkově lze tedy dospět k číslu okolo 3000 tun. ,,Recyklace se odvíjí od druhu materiálu. U měkkých plastů (fólie, PET lahve, big-bagy, vázací pásky) probíhá v tomto pořadí: navážení roztříděných odpadů od dodavatele, případně dotřídění/přetřídění – lisování do balíků – prodej konečnému zpracovateli (regranulace-aglomerace). U tvrdých plastů (přepravky, proložky, desky, neshodné výrobky) to jde následovně: dovoz od dodavatele – roztřídění/demontáž dílů – drcení – prodej konečnému zpracovateli,“ popisuje Vladimír Hofman. „Recyklace plastového odpadu v sobě sdružuje několik navazujících nebo i paralelně fungujících procesů, z nichž na úplném začátku stojí tříděný sběr a svoz. V případě tříděného odpadu od občanů následuje po svozu jeho dotřiďování, kdy se surovina roztřídí v případě plastů dle konkrétních druhů polymeru a například u PET lahví dokonce dle barevnosti. U plastových odpadů z průmyslové sféry probíhá jejich předúprava čištěním od etiket či nežádoucích příměsí, v případě některých kompozitů je to navíc i demontáž. Až následně se odpad zalisuje nebo podrtí. Takto upravený může být pak dále čištěn praním a následným sušením. Specifickou operací úpravy fólií je aglomerace, kdy se za pomoci nožového rotoru materiál rozseká a působením tření zvláční až ztěstovatí. V této fázi přilití malého množství vody způsobí tzv. zdrcnutí kaše do podoby drobných shluků neboli aglomerátu, což je předstupeň regranulace, která spočívá v přetavení termoplastu za současného přefiltrování taveniny přes jemná síta, čímž se odstraní případná jemná nečistota. Na konci zařízení je tavenina vytlačována v podobě tenkých prutů, chlazena a sekána na miniaturní válečky (regranulát). Celý kruh poté uzavírá výroba nového předmětu z regranulátu nebo ze směsi primárních granulátů s přídavkem regranulátu.“

 

NEOMA recycling počítá i s bližším propojením s některou z dalších sestřinných firem. „Předpokládáme větší propojení se společností KOVOSTEEL Recycling a OTR Recycling již ze samé podstaty současného fungování a plánů budoucího rozvoje. KOVOSTEEL Recycling je významným odběratelem i plastového odpadu, který z valné většiny dokáže nabídnout také k recyklaci. OTR provozuje linku TAP a dále sběrný dvůr v mikroregionu Buchlov,“ vysvětluje Vladimír Hofman, který se netají ani dalšími plány. „Naším prvořadým cílem je přechod na informační systém QI a jeho celková implementace na oblast výroby, evidence a obchodu. Nejbližší investici si vyžádá rekonstrukce střechy na nové budově. Z hlediska dlouhodobých cílů je to pak především zvyšování množství a kvality zpracovaného plastového odpadu. Co se týče samotné výroby, plánujeme pořídit aglomerátor pro zpracování pěnového polyethylenu a barevné PE fólie a případně zakoupit automat pro výrobu sáčků z bublinkové i prosté LDPE fólie. Časem bychom také rádi přidali do procesu výroby koncovku s větší přidanou hodnotou, což by například mohlo znamenat investici do technologie praní a sušení drtí, nebo i do jejich následné regranulace.“

 

Chráněná dílna Modrý kvítek zajišťuje čištění a třídění odpadů

S firmou NEOMA Recycling úzce spolupracuje chráněná dílna Modrý kvítek, která má vymezená pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

„Dílna byla založena pro účely čištění a třídění odpadních plastů a jejich následné využití. Tato služba spočívá v ručním mechanickém oddělování materiálu jednoho druhu od jiných materiálů, vytřiďování nežádoucích příměsí, třídění plastových obalů dle barevnosti, demontáži vícesložkových komponent a čištění plastů (odstraňování papírových a fóliových etiket a štítků z povrchu plastu, demontáž spojovacích prvků, odstranění nečistoty a zbytků původně obsaženého materiálu). Další službou je lisování a drcení plastů a svařování LDPE a HDPE sáčků. Tato dílna má vymezených 21 chráněných pracovních míst. V současné době zaměstnává 19 pracovníků se zdravotním postižením a tři zaměstnance bez zdravotního znevýhodnění,“ dodává závěrem Vladimír Hofman.

 

Zdroj